Organisatie

Organisatie VvE

De Vereniging van Eigenaren (VvE) behartigt alle zaken die te maken hebben met de gebouwen (onderhoud, waardebehoud, aanpassingen, et cetera). De VvE kent een hoofdsplitsing en twee ondersplitsingen (woningen en commerciële ruimten).

Hoewel de ondersplitsingen in principe zelfstandig zijn, is overeenstemming of stemming in de hoofdsplitsing noodzakelijk voor een aantal zaken. Dat betreft onder andere alle veranderingen aan de buitenzijde van de gebouwen. Alle besluiten worden genomen door elk van de ondersplitsingen afzonderlijk bij meerderheid van stemmen. Daarna wordt – indien nodig – overeenstemming gezocht in de hoofdsplitsing. Bij gelijk aantal stemmen in de hoofdsplitsing heeft de ondersplitsing woningen een meerderheidsstem.

Ondersplitsing woningen
Het bestuur van de VvE bestaat thans uit: G. [Guus] Strörmann en A. [Angela] Hoefnagel. Er is een vacature voor een 3e persoon.

Ondersplitsing commerciële ruimten
Het bestuur bestaat thans uit: C.J. [Kees] Verhagen en J. [Han] Korteland.

Afvaardiging in hoofdsplitsing
Guus Strörmann is de bestuur afgevaardigde in de hoofdsplitsing namens de ondersplitsing woningen.
Kees Verhagen is de bestuur afgevaardigde in de hoofdsplitsing namens de ondersplitsing commerciële ruimten.

 Technische commissie

Voor alle zaken rondom de organisatie en begeleiding van onderhoud is er een technische commissie. Die bestaat uit leden van de ondersplitsing woningen M [Mike] Muller, H [Herman] van Beek en P [Paul] Gillisse. Ze zijn te bereiken via e-mail.

Er zijn helaas geen leden van de ondersplitsing commerciële ruimten lid van de Technische commissie.

Statuten en huishoudelijk reglement

De Verenigingen van Eigenaren heeft een officiële status met door een notaris opgemaakte statuten en een huishoudelijk reglement. Een kopie van de statuten kan door leden worden opgevraagd door een e-mail te zenden naar de VvE. Het Huishoudelijk Reglement vind je op de pagina Downloads‘.

Financieel beheer

De VvE beheert namens de leden de financiële middelen via een bankrekening. De financiële middelen van de VvE worden namens de verenigingen en voor de leden beheerd door J&M Beheer B.V. te Zoetermeer.

Bijdragen en betalingen aan de VvE kunnen worden gedaan op rekeningnummer NL 79 RABO 0132 8315 97 onder vermelding van VvE Hovestein.

Het bestuur wordt gecontroleerd door de kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heer H. [Herman] van Beek en mevrouw J. [Jaana] Donnars.

Kamer van Koophandel

De Vereniging van Eigenaren (hoofdsplitsing) is ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 51059517.

Algemene ledenvergadering
Jaarlijks wordt in februari of maart een Algemene Ledenvergadering gehouden. De notulen worden daarna per e-mail verspreid. Niet ontvangen? Stuur een e-mail naar het bestuur of download de notulen van de pagina van de VvE-beheerder (zie onder Contact >> Inloggen en log dan in op de site van de VvE-beheerder).

Als u verhinderd bent om een ALV bij te wonen, wilt u dan aan iemand die wel gaat, een machtiging geven? Te weinig rechtsgeldige stemmen betekent dat er een extra vergadering nodig is en er dus extra kosten mee gemoeid zijn.